*** Bu kılavuz adayları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, Belgelendirme Sınavına başvurup, Başvuru Formunu dolduran adayların bu kılavuzda yer alanları okudukları ve kabul ettikleri anlaşılır. Adaylar, web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür. TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü kendisine sunulan tüm evrak ve belgelerin doğru olduğunu varsayar.

Tren Makinisti Belgelendirme Programı Kılavuzunda yer alan kurallar ve şartlar TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenir ve değiştirilir. Yazılan kural ve şartlar TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere bir yazılı veya sözlü görüşme ile veya TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü web sayfasında duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerli olur. ***

Aday Başvuru Formunun doldurularak, TCDD Taşımacılık Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğüne (EDESM) iletilmesi ile belgelendirme başvurusu yapılmış olur. Aday Başvuru Formu internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur. Doldurulan form, başvuru sahibi tarafından imzalı olarak EDESM’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir. Aday Başvuru Formu EDESM tarafından ilgililerin ulaşımına açık hale getirmiştir. e-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak iletilmelidir.

Aday Başvuru Formunun EDESM’ ye ulaşmasının ardından form, öncelikle Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusuna iletilir. Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusu, ilgili talebi inceler ve belgelendirmenin talep edildiği alan ile belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusunun kararıyla Sınav ve Belgelendirme Sorumlusundan onay alınır. Belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse, ilgili karar Kayıt ve Belgelendirme İşleri Sorumlusu tarafından başvuru sahibine Aday Başvuru Formunda belirtilen iletişim bilgileri ile bildirilir.

Tren Makinisti (Seviye 4) Belgelendirme Sınavına başvuracak adayların aşağıda yer alan şartları sağlamaları gerekir.

Eğitim şartlarını sağlayan adaylar için;

1-) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav Merkezi Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilmiş Demiryolu Eğitim Merkezinden yeterlilik birimleri için öngörülen eğitim konularında eğitim almış olmak,

2-) Eğitim aldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve kullandığı cer aracını gösteren belgeye sahip olmak.

3-) “Tren Makinist Yönetmeliği” ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik yeterliliklere sahip olmak,

Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;

1-) En az 2 yıl makinist olarak çalışmış olmak,

2-) En az bir ana hat lokomotif (tren setleri hariç) yetki belgesine (brövesine) sahip olmak,

3-) Tren Makinist Yönetmeliği ekinde belirtilen EK-1 ve EK-2 sağlık şartları ile psikoteknik yeterliliklere sahip olmak,

4-) Çalıştığı işyeri tarafından onaylanmış çalıştığı hat kesimlerini gösteren belgeye sahip olmak.